صفحه اصلی درباره روابط عمومی   اطلاعیه آلبوم تصاویر خبرنامه ماهنامه چاره ارتباط باما

              
1
مقاله عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدکنگاور در فصلنامه مدیریت علمی پژوهشی پذیرش و چاپ گردید.
مقاله محمد امین باتمانی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد کنگاور تحت عنوان" برنامه ريزي راهبردي دانشگاه ها بر مبناي چرخه حيات سازماني"  با همکاری حمزه خواستارو محسن اميديان در فصلنامه مديريت در دانشگاه اسلامي ، سال چهارم، شماره 10و داراي رتبه علمي - پژوهشي (علوم انساني) پذیرش و چاپ گردید.
باتمانی در این مقاله آورده است: »هدف اين پژوهش، كاربست مفهوم چرخه حيات سازماني در برنامه ريزي راهبردي دانشگاهها بوده است. امروزه تغييرات مداوم نهادي و فني در دانشگاهها و ارتباط شديد آنها با محيط بيروني، اين نوع موسسات را ملزم به پاسخگويي به خواسته هاي محيطي و انجام اقدامات راهبردي مي كند. «
محمد امین باتمانی دررابطه با نتیجه این مقاله بیان می دارد:» راهبرد كمينه كردن نقاط ضعف و بيشينه كردن استفاده از فرصتها بايد به كار گرفته شود. براي جلوگيري از اشباع و افول سازماني بايد به دنبال انجام اقدامات ابتكارآميز و بهره گيري از نوآوري در سازمان بود. در حوزه پژوهش پيشنهاد مي شود كه واحد ارتباط صنعت با دانشگاه در اين موسسه تقويت و پشتيباني شود. «
همچنین در اين پژوهش، ضمن تركيب مدل چرخه حيات سازماني با ماتريس SWOT، با استفاده از مفهوم سه شاخگي، ابعاد ماتريس SWOT در قالب سه دسته عوامل ساختاري، محتوايي و زمينه اي طبقه بندي شدند.
 

 :لينک کوتاه به صفحه درج مقاله  magiran.com/p1519873   


© تمام حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور می باشد .